DYKNING

In situ makroalgebestemmelser
Ålegræsudbredelse
Sedimentindsamlinger
Paravaneundersøgelser
Epifaunaundersøgelser

MONITERING / INDSAMLING

Bundfaunamoniteringer
Indsamling af epifauna
Indsamling af dværgkonk/strandsnegle til impo/intersex undersøgelser

UNDERSØGELSER / PRØVER

Oparbejdning af bundfaunaprøver med bestemmelse af de forekommende arter og biomassebestemmelse.
Impo- og intersex undersøgelser.
Makroalgebestemmelser.